ขั้นตอนที่2 กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

 

Homeschool Grade

 

ชื่อ - สกุล
เลขประจำตัว13 หลัก

ค่าพัฒนาวิชาการ

อัตราค่าใช้จ่าย 2500 บาท
อัตราค่าใช้จ่าย 3000 บาท
อัตราค่าใช้จ่าย 3500 บาท
อัตราค่าใช้จ่าย 4000 บาท
อัตราค่าใช้จ่าย 5000 บาท

ค่าลงทะเบียนรายวิชา / เทอม

ค่าลงทะเบียน 1 วิชา ( Registration fee ) 1800 บาท ( bath )
ค่าลงทะเบียน 2 วิชา ( Registration fee ) 3600 บาท ( bath )

ค่าลงทะเบียน 4 วิชา ( Registration fee ) 7200 บาท ( bath )
ค่าลงทะเบียน 5 วิชา ( Registration fee ) 9000 บาท ( bath )

ค่ากิจกรรม / เทอม

1 ครั้ง(ครึ่งวัน) / สัปดาห์ 3000 บาท ( bath )
2ครั้ง(ครั้งละครึ่งวัน) / สัปดาห์ 4500 บาท ( bath )

 

After School 2000 บาท/เทอม

Saturday Club 1000 บาท/เดือน

Special program 1500 / 10 ชั่วโมง