ชมรมผู้ปกครองวีด</font>ีโอคลิป
 
ไทย
ข้อมูลโรงเรียน
หลักสูตร
ฝ่ายบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ชมโรงเรียนเรา

รถรับ-ส่ง
การรับสมัครนักเรียน
ระเบียบการ/ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนที่โรงเรียน
Classrooms
ชำระค่าใช้จ่าย, Online
HANDBOOK 2016
ค่าใช้จ่าย / Tuition fee
ขั้นตอนการใช้บัตร
PA ประกันอุบัติเหตุ

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

English Department



Update : 16May,2012

โรงเรียนดี นวัตกรรมเด่นด้านทักษะชีวิต โรงเรียนนันทชาติ เกรด สคูล และ นันทชาติ พรีสคูล เขตหางดง 053-432474 เขตช้างเผือก 053-212248 " ภาษาดี จริยธรรมเด่น เน้นทักษะชีวิต "

Student Council of NIAP
กิจกรรมสภานักเรียนเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานที่เป็น ระบบและมีรูปแบบเชิงบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมความคิดในระบอบประชาธิปไตยและ พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำของนักเรียน เป็นวิธีการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงซึ่งสอดคล้องกัน

สภานักเรียน 2557
2014 Student Council of NIAP

สภานักเรียน ปีการศึกษา2557 :อ.วิจิตร  ไอสุวรรณ  ผอ.โรงเรียนนันทชาติ เกรด สคูล  ดำเนินการตามธรรมนูญสภานักเรียนในการเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักเรียนตระหนักและมีจิตสำนึกในความเป็นไทย  มีความรู้ความเข้าใจ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยรู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเอง โดยแบ่งหน้าที่ออกเป็นฝ่ายต่างๆ อาทิ
ประธานสภานักเรียน : เด็กหญิงณัฐภัทร อิ่นคำ รองประธานักเรียน : เด็กหญิงรันนรรจ์ มาธนะสารวุฒิ
เลขานุการ : ด.ช.วิชยุตม์ โคตรศรี , ด.ช.เจตน์นิพัทธ์ ไชยแก้ว
ที่รึกษา : ด.ช.ชาตินัณข์ ธิติปภาดา , ด.ช.ภูวดล ดวงสุริยะ , ด.ญ.นิชานันท์ ปินใจ ,
ด.ช.ปราชญา คชานันท์
สมาชิกสภานักเรียน : ด.ช.อนาวิล วัฒนเชษฐ์ , ด.ญ.ณิชนันทน์ คุตตะเทพ , ด.ช.ธนกฤต แก้วขวัญ , ด.ญ.วิรมย์รินทร์ เฮงหวาน , ด.ญ.ณัฐิดา วรรณรส , ด.ญ.พลอย ปัญญาคำ , ด.ญ.ณิฌา อินทร์ฐานะ , ด.ญ.ปุณยวีร์ เกียรติวัฒน์

2014 Student Council of NIAP


เด็กหญิงณัฐภัทร อิ่นคำ : ประธานนักเรียน 2557
เด็กหญิงรัตนนรรจ์ มาธนะสารวุฒิ : รองประธานสภา 2557

สภานักเรียน 2555
2012 Student Council of NIAP

สภานักเรียน ปีการศึกษา 2555 : อ.วิจิตร  ไอสุวรรณ  ผอ.โรงเรียนนันทชาติ เกรด สคูล  ดำเนินการตามธรรมนูญสภานักเรียนในการเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555   เพื่อให้นักเรียนตระหนักและมีจิตสำนึกในความเป็นไทย  มีความรู้ความเข้าใจ  ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตาม   ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเอง โดยแบ่งหน้าที่ออกเป็นฝ่ายต่างๆ อาทิ  ประธานสภานักเรียน ด.ช.จักรภัทร  ธงภักดี /รองประธาน ด.ช.ณัฐ  สงวนราชทรัพย์
เลขานุการ ด.ญ.พันมายด์  ผักไหม / ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน ด.ช.ชาตินัณข์  ธิติปภาดา , ด.ญ.ณัฐภัทร  อิ่นคำ
ฝ่ายคุณธรรมจริยธรรม ด.ช.ธนัท  เฮดดิการ์ด , ด.ญ.ศรุตยา  สุพิพัฒน์โมลี  และกรรมการนักเรียนระดับชั้นต่างๆ

สภานักเรียน 2554
2011 Student Council of NIAP


ด.ช.ฐปนนว์ กมลเพ็ชร - ประธานสภานักเรียน ปี 2554
ด.ญ.รัชตา ปราโมช ณ อยุธยา - รองสภานักเรียน ปี 2554

สภานักเรียน 2553
2010 Student Council of NIAP

   

ด.ช.นันทชาติ ชุติมา - ประธานสภานักเรียน ปี 2553

ด.ญ.รัชตา ปราโมช ณ อยุธยา - รองประธานสภานักเรียน ปี 2553


ข่าวและข้อมูลของโรงเรียน

 
สภานักเรียน
Untitled Document
กิจกรรมประจำปี 2559
new
กิจกรรมประจำปี
กิจกรรมตามเทศกาล
กิจกรรมวิชาการ
กิจกรรมเสริมพิเศษ

- ทำบุญโรงเรียนประจำปี
- กิจกรรมวันแม่
- กิจกรรมตักบาตรวันพ่อ
- วันคริสมาสต์ (ภายในโรงเรียน)
- วันเด็ก (ชมรมผู้ปกครองและครู)
- กิจกรรมซ้อมหนีภัยธรรมชาติ
- Walk Rally (ชมรมผู้ปกครองและครู)
- กิจกรรมวันกีฬาสี Nandachart Family Game
- ถนนสู่การเรียนรู้โรงเรียนนันทชาติฯ Road to Nandachart
- วันแห่งความภาคภูมิใจ The Pride of NiAP

- กิจกรรมฮาโลวีน
- กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
- กิจกรรมวันลอยกระทง
- กิจกรรมวันคริสต์มาส
- กิจกรรมปีใหม่ไทย
- กิจกรรมวาเลนไทน์
- กิจกรรมปีใหม่เมือง

- กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
- กิจกรรมวันภาษาไทย
- กิจกรรมวันสุนทรภู่
- กิจกรรมสุขใจได้เรียนรู้
- กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ
  (เลือกตั้งสภานักเรียน)

- School Outing ทัศนศึกษา
- School Club กิจกรรมวันศุกร์
- Saturday Club กิจกรรมวันเสาร์
- กิจกรรม ต้นกล้าคุณธรรม
- กิจกรรม เข้าค่ายคุณธรรม
   Day camp
- กิจกรรมทำบุญวันเกิดประจำเดือน
- กิจกรรม ปาร์ตี้ปิดระหว่างภาคเรียน

โรงเรียนนันทชาติ เกรด สคูล และ นันทชาติ พรีสคูล

279 หมู่ 11 (บ้านสันป่าสัก) ซ. ซอย 20 ถ.ถนนคลองชลประทาน ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50000.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่สำนักงาน เขตหางดง 053-432474 ,086-4316720, 088-2583737

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่สำนักงาน เขตช้างเผือก 053-212248 ,086-4316730